ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. WORKR.
  Dit zijn de algemene voorwaarden van WORKR P&O BV, met maatschappelijke zetel te Hertog Janplein 26, 3920 Lommel en met KBO n° 0747.677.384 (WORKR).

 2. Toepasselijkheid.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten van WORKR met betrekking tot alle leveringen van diensten (Diensten) aan haar medecontractant (Klant). Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene (aankoop-)voorwaarden van de klant, tenzij voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk door WORKR aanvaard, in welk geval deze algemene voorwaarden niettemin hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet exhaustief in de toepasselijke voorwaarden zijn geregeld.

 3. Wijzigingen.
  WORKR is gerechtigd om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Zij zal de gewijzigde algemene voorwaarden mededelen aan de klant in bijlage van een nieuwe factuur. De klant aanvaardt de gewijzigde voorwaarden door betaling van deze factuur.

 4. Aanbiedingen.
  Aanbiedingen van WORKR zijn vrijblijvend en kunnen ten allen tijden worden herroepen voor hun aanvaarding door de klant. Aanbiedingen worden door WORKR afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de klant en gelden slechts voor zover die gegevens actueel, correct en volledig (blijken te) zijn. WORKR is niet gehouden om deze gegevens te controleren. Alle meerprijzen, kosten of schade veroorzaakt door verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens zijn ten laste van de klant.

 5. Duur.
  Een overeenkomst tussen WORKR en de Klant wordt aangegaan voor een initiële periode vermeld in de bijzondere voorwaarden. Aan het einde van de initiële periode, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met opeenvolgende perioden gelijk aan de initiële periode, tenzij één der partijen de andere partij uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het einde van de initiële periode of een verlengperiode in kennis stelt dat deze partij geen verlenging wenst, in welke geval de overeenkomst zal eindigen aan het einde van de lopende periode. Indien de bijzondere voorwaarden geen duur vermelden, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur, met een minimum van één contractjaar, waarna partijen de overeenkomst kunnen beëindigen middels een opzeg van drie (3) maanden.

 6. Vroegtijdige beëindiging.
  De klant is gerechtigd om een overeenkomst met WORKR vroegtijdig te beëindigen mits het betalen van een beëindigingsvergoeding gelijk aan 85% van de overeengekomen prijs tijdens de beoogde en resterende duur van deze overeenkomst. Dit artikel geldt onverminderd het recht van WORKR om de uitvoering van deze overeenkomst of een vergoeding van haar reële schade te vorderen.

 7. Uitdrukkelijk ontbindend beding.
  Partijen hebben het recht om een overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren, in het geval de andere partij één of meerdere van diens verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig zou naleven, en in gebreke blijft om daaraan te remediëren binnen de redelijke termijn vermeld in een voorafgaande inge-brekestelling, die minstens tien (10) werkdagen zal bedragen. Elke partij kan de Samenwerkingsovereenkomst als van rechtswege ontbonden verklaren, indien de andere partij het faillissement, de ontbinding of de vereffening aanvraagt of wordt betrokken in een faillissements-, ontbinding of vereffeningsprocedure.

 8. Opschorting.
  Indien een partij een of meer verbintenissen uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst schendt, heeft de andere partij het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, de nakoming van haar eigen verbintenissen uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst op te schorten, totdat deze schending is verholpen, onverminderd andere rechtsmiddelen die de andere partij uit hoofde van deze Samenwerkingsovereenkomst of de relevante en toepasselijke wetgeving kan hebben.

 9. Prijs.
  De prijs van de Diensten wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. WORKR is gerechtigd om de prijs van de Diensten eenmaal per jaar, vanaf de eerste verjaardag van de datum van ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst, te verhogen volgens onderstaande formule: p = P x ((a x i/I) + (c x t/T) + d)), waarbij p = nieuwe prijs, P = overeengekomen prijs, a = 60% (geschat aandeel van i/I in de prijs), i/I = niveau van verhoging van de totale loonkosten binnen WORKR tussen de datum waarop de prijs is overeengekomen en de datum waarop de verhoging van de prijs wordt toegepast, c = 20% (geschat aandeel van t/T in de prijs), t/T = niveau van verhoging van de totale energiekost binnen WORKR tussen de datum waarop de prijs is overeengekomen en de datum waarop de verhoging van de prijs wordt toegepast, d = 20%).

 10. Facturatie.
  Facturen van WORKR worden betaald op de zetel van WORKR binnen de betalingstermijn aangegeven in de bijzondere voorwaarden. In geval van de laattijdige betaling van een factuur heeft WORKR op een verwijlinterest van dag tot dag recht berekend op het openstaande factuurbedrag aan de bijzondere wettelijke interestvoet (W. 02/08/02), evenals op een redelijke schadeloosstelling voor buitengerechtelijke invorderingskosten, forfaitair begroot op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR. De laattijdige betaling van één factuur maakt alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 11. Aansprakelijkheid.
  De verbintenissen van WORKR zijn inspanningsverbintenissen. Gelet op de vrije keuze van werknemers, kan WORKR geen resultaat garanderen. WORKR is diligent verzekerd in BA t.b.v. 2.500.000,00 EUR, met begrenzing op 250.000,00 EUR voor louter immateriële scahde en 500.000,00 EUR voor milieuschade en gevolgen en met uitsluiting van productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor werken na uitvoering. De aansprakelijkheid van WORKR voor verzekerde schade is beperkt tot de genoemde dekkingsbedragen en de Klant doet afstand van vordering ten belope van het surplus. De aansprakelijkheid van WORKR voor niet-verzekerde schade is beperkt tot drie maal de gefactureerde en betaalde prijs van de Diensten onder de samenwerkingsovereenkomst. WORKR is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, penaliteiten, productiestilstand, opportuniteitskosten, personeelskosten, imagoschade, verlies van goodwill en verlies van data, tenzij WORKR voor deze schade verzekerd is en slechts ten belope van het dekkingsbedrag. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet ingeval van opzet en zware fout en laat relevante en toepasselijke bepalingen van dwingend recht onverlet.

 12. Overmacht.
  Indien gewijzigde omstandigheden buiten de controle van WORKR, de uitvoering van één of meerdere verbintenissen van WORKR tijdelijk of definitief onmogelijk, moeilijker of economisch ongunstiger maakt, is WORKR naar keuze gerechtigd om de uitvoering van deze verbintenissen tijdelijk op te schorten, te beëindigen of aan te bieden aan een gewijzigde prijs.

 13. Elektronisch contracteren.
  Partijen komen overeen dat (i) elektronische handtekeningen die kwalificeren als een gewone, geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening onder de eIDAS Verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) of (ii) scans van de ondertekende handtekeningpagina van deze Overeenkomst bezorgd via e-mail in .pdf formaat, dezelfde bewijswaarde zullen hebben als een origineel papieren exemplaar met een handgeschreven handtekening.

 14. Toepasselijk recht en bevoegdheid.
  Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst. De hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.