PRIVACYVERKLARING

Deze Privacy verklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Workr P & O bv, met maatschappelijke zetel te Hertog Janplein 26, 3920 Lommel, ondernemingsnummer BE 0747,677,384, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht  op 0471 58 26 85.

Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Artikel 1 : Algemeen

Workr P & O bv leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na.

Tevens stelt Workr P & O bv zich middels huidige privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 : Verwerkingsdoeleinden

Workr P & O bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Artikel 3 : Persoonsgegevens

3.1.    Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres.
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding)
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies;
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling;

3.2.    Workr P & O bv kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

3.3.    De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie infra.

Artikel 4 : Doeleinden en rechtsgrond(en) van de verwerking

4.1.    Algemene doeleinden:

Workr P & O bv zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Workr P & O bv om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

4.2.    Direct marketing en google analytics:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Workr P & O bv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Workr P & O bv, haar producten en/of diensten. Workr P & O bv kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Workr P & O bv bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door zich uit te schrijven (via de link).

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Indien Workr P & O bv gebruik maakt van Google Analytics geeft zij geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt Workr P & O bv te weten hoe haar website en eventuele apps gebruikt worden en kan zij deze verbeteren.

Google Analytics informatie: Privacybeleid – Afmelden.

4.3.    Doorgifte aan derden:

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Workr P & O bv geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Workr P & O bv zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.4.    Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Workr P & O bv uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Workr P & O bv en U en alleszins gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen

Artikel 6 – Uw rechten

6.1.    Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Workr P & O bv van Uw persoonsgegevens maakt.

6.2.    Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Workr P & O bv. Daarnaast heeft U steeds het recht om Workr P & O bv te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

6.3.    Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4.    Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Workr P & O bv verwerkt worden te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.6.5.    Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om ten allen tijde die toestemming in te trekken.

6.5.    Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door Workr P & O bv daartoe te contacteren, hetzij per e-mail (zie hoger), per post naar Workr P & O bv (zie hoger) of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

6.6.    Automatische beslissingen en profilering:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profilering (de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarmee persoonlijke aspecten van personen worden geëvalueerd om voorspellingen over die personen te doen) en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7.    Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1.    Workr P & O bv heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2.    In geen geval kan Workr aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3.    U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers/medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en medewerkers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 9 – Privacycommissie

Voor bijkomende informatie over privacy en bescherming van data kan u terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel Privacycommissie genoemd) via de link : https://www.privacycommission.be/nl.

U kunt ook steeds bij deze Commissie terecht op volgend adres :

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Artikel 10 – Cookies

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Workr en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Workr P & O bv gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden via volgende pop-up:

Pop-up Cookie-waarschuwing:

Cookies
Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in ons Cookiebeleid.

<Ik ga akkoord>   <Ik ga niet akkoord>    <Meer info>

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Workr P & O bv op, hetzij per e-mail, per post, of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.